Катерина Аксенова Сучаснае беларускае дэкаратыуна-прыкладное мастацтва. XXI стагоддзе / Современное белорусское декоративно-прикладное искусство. XXI век / Modern Belarusian Arts and Crafts: XXI Century

Сучаснае беларускае дэкаратыуна-прыкладное мастацтва. XXI стагоддзе / Современное белорусское декоративно-прикладное искусство. XXI век / Modern Belarusian Arts and Crafts: XXI Century

999.9999
169
2
Скачать
Книга доступна в форматах: fb2 , pdf , epub
Альбом "Сучаснае беларускае дэкаратыуна-прыкладное мастацтва. XXI стагоддзе" - новае выданне з cepыi "Сучаснае беларускае мастацтва". У iм прадстаулена каля 100 прафеайных мастакоу розных пакаленняу, якiя працуюць у дэкаратыуна-прыкладным мастацтве: керамщы, шкле, габелене, батыку. У выданнi паказана творчасць мастакоу старэйшага пакалення, якiя працуюць у вобласцi манументальнага мастацтва, а таксама пошукi новых мастацкiх вобразау, пластыкi мовы, аутарскага стылю маладымi спецыялютамi. У альбоме сабраны бiяграфiчныя звесткi, персанальныя сайты i электронныя адрасы мастакоу, якiя увайшлi у выданне. Кнiга разлiчана на шырокае кола чытачоу.
Новинки