Японский язык
Всего: 1872
Shang-jen K'ung
Tkasen
Nagakiyo Fujiwara
Fuboku waka sh
Nagakiyo Fujiwara
Fuboku waka sh
Doppo Kunikida
Kunikida Doppo shu
Seishi Yamaguchi
Haiku shoron
Ichiy Higuchi
Ichiy zensh
Takeo Arishima
Arishima Takeo shu
Nihon Hs Kykai
Engeki gedai yoran
Naritada Hideshima
Saga-han jh enkaku shi
Hidekata Funabashi
Keich nikkenroku
Ken'ichi Yarita
Shimazaki Toson
Jun Kawada
Saigy
Utsubo Kubota
Saigy hshi
Mitsue Fujitani
Fujitani Mitsue sh
Mitsue Fujitani
Fujitani Mitsue sh
Sansei Yamamoto
Shky bungaku sh
Kyorai Mukai
Kyoraish shink
Tokusuke Nakae
Shakai bungaku shu
Waseda Bungaku Sha
Meiji bungaku kenkyu
Waseda Bungaku Sha
Meiji bungaku kenkyu
Mitsue Fujitani
Fujitani Mitsue sh
Kokusho Kankkai
Bummei genryu sosho
Kokusho Kankkai
Bummei genryu sosho
Kokusho Kankkai
Bummei genryu sosho