Японский язык
Всего: 1872
Huai-nan tz
E'nanji
Fang-te Hsieh
Bunsh kihan
Chung Kuan
Kanshi sanwa
Hsien-chien Wang
Junshi shkai
Ekiken Kaibara
Ekiken jukkun
Ekiken Kaibara
Ekiken jukkun
Osamu Miura
Gikeiki
Kyoden Santo
Kibyoshi jusshu
Yonetar Matsumoto
Jruri meisaku sh
Yonetar Matsumoto
Jruri meisaku sh
Yonetar Matsumoto
Jruri meisaku sh
Murasaki Shikibu
Genji monogatari
Murasaki Shikibu
Genji monogatari
Murasaki Shikibu
Genji monogatari
Murasaki Shikibu
Genji monogatari
Kyoroku Morikawa
Fuzoku monzen
Chikafusa Kitabatake
Jinno shotoki
Monzaemon Chikamatsu
Chikamatsu joruri shu
Monzaemon Chikamatsu
Chikamatsu joruri shu
Yonetaro Matsuyama
Gabun shosetsu shu
Masatar Sawayanagi
Kd
Chogyu Takayama
Chogyu zenshu
Chogyu Takayama
Chogyu zenshu
Tekkan Yosano
Heike monogatari