Японский язык
Всего: 1872
Yuzuru Matsuoka
Soseki sensei
Toyotaka Komiya
Natsume Soseki
Kaiz Nonomura
Kygen shsei
Togawa, Shukotsu, 1870-1939
Kiko zuihitsu shu
Emperor of Japan Meiji
Gendai tanka shu
Hatsunosuke Hirabayashi
Hirabayashi Hatsunosuke ikoshu
Taku Takagi
Ningen Rohan
Chiyuki Sasaki
Kasai Zenzo
Kint Fujiwara
Shi waka sh
Hekigod Kawahigashi
Shiki o kataru
Hyakuz Kurata
Seishi
Kuwatar Baba
Shina suiunron
Hyakuz Kurata
Chkoku
Susumu Shinji
Kitamura Tokoku